Uncategorized

Ekonomia wielostronnych systemów handlowych

Ekonomia międzynarodowa i jej znaczenie

Michałek , Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa. Kaczurba i E. Świerkocki Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Baqir, R. Ramcharan, R. Bolt et al.

Economic Perspectives no. American Economic Review, no. Podstawowe zasady regulacji międzynarodowej polityki handlowej w ramach WTO. Studenci na podstawie tych zajęć zdobędą wiedzę na temat rzeczywistego sposobu funkcjonowania analizowanych instytucji oraz zarządzania nimi. Zrozumienie natury międzynarodowych konfliktów ekonomicznych i sposobów ich rozstrzygania w wybranych organizacjach międzynarodowych.

Zrozumienie obecnego, dość ograniczonego zakres autonomii Polski w dziedzinie polityki handlowej i w pewnym stopniu w polityce makroekonomicznej i regulacyjnej. Wyżej wymienione umiejętności będą użyteczne przy studiowaniu innych zagadnień na WNE i lepszym zrozumieniu wcześniejszych zajęć z ekonomii międzynarodowej, teorii handlu międzynarodowego, międzynarodowych stosunków finansowych, makroekonomii gospodarki otwartej, wspólnych polityk Unii Europejskiej, integracji monetarnej.

Zajęcia te powinny być użyteczne przy podejmowaniu pracy zawodowej i samodzielnej analizie tekstów fachowych w języku angielskim, w których zagadnienia ekonomiczne są zapisane językiem prawniczym zagadnienia z pogranicza ekonomii i prawa. Indywidualna ocena końcowa będzie nieważoną średnią z ocen z obu esejów.

Przejdź do menu głównego Przejdź do podmenu Przejdź do treści. Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany zaloguj się. English version. Drukuj sylabus. Wybrany podział planu: ten tydzień cykl przedmiotu.

Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski. Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jesteś zalogowany zaloguj się. Wydział Nauk Ekonomicznych. Przedmioty obowiązkowe dla II r. Wymagania wstępne Studenci powinni mieć podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i ewentualnie współczesnej historii powszechnej lub gospodarczej Wymagania formalne Studenci powinni mieć wiedzę z zakresu Mikroekonomii i Makroekonomii oraz Teorii Wymiany Międzynarodowej i Międzynarodowych Stosunków Finasowych. Doskonałym przykładem kooperacji gospodarczej jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.

Inne czynniki, które odgrywają rolę w globalnych stosunkach handlowych, to:. Choć Paryskie porozumienie klimatyczne nie jest paktem gospodarczym, wpływa na gospodarkę światową, ponieważ gospodarki poszczególnych krajów muszą się dostosować, aby zapewnić trwałe rozwiązania problemów środowiskowych. To doskonały przykład zrównoważonego rozwoju w kontekście gospodarki światowej. Stosunki międzynarodowe dobrze współgrają z nauką o handlu w zakresie globalnym i często można zobaczyć te dwa obszary połączone w jeden wspólny kierunek akademicki.

Powód jest dość prosty - decyzje polityczne mają często szerszy wpływ na handel i stan stosunków międzynarodowych. Wystarczy spojrzeć na obecną politykę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby zobaczyć, jak zmiany w taryfach celnych lub ich systemie podatkowym wpłynęły na ich stosunki z innymi narodami. Chociaż stosunki międzynarodowe jako dziedzina często wychodzą poza czynniki czysto ekonomiczne , ponieważ łączą w sobie historię, politykę i do pewnego stopnia psychologię, polityka gospodarcza odgrywa rolę w tym, jak rządy i organy międzynarodowe współdziałają, współpracują i nierzadko nie zgadzają się ze sobą.

Rzeczywiście, napięte stosunki między narodami mogą prowadzić do bardziej negatywnych perspektyw gospodarczych dla gospodarki światowej. Weź na przykład protekcjonistyczne taryfy celne. Gdy kraj wprowadzi nową taryfę celną na towary importowane, na przykład stal, będzie to miało konsekwencje zarówno z politycznego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Jednym z takich przykładów jest unia celna stosowana w Unii Europejskiej, co pozwala na przemieszczanie towarów w ramach unii celnej bez konieczności płacenia ceł.

To naturalnie zachęca do przepływu towarów między krajami członkowskimi i jest również korzystne dla importu i eksportu w ramach Unii. Wielka Brytania wychodząc z Unii Europejskiej zrezygnowała z korzystania ze wspólnej regulacji, dotyczącej przepływu towarów i pozbawiła się wielu przywilejów związanych z taką umową - teraz ponosi konsekwencje swojej decyzji.

Światowa Organizacja Handlu

Z politycznego punktu widzenia, takie taryfy mogą zaszkodzić stosunkom międzynarodowym między krajami, w których taryfy uważa się za nieuzasadnione lub nadmierne. Z ekonomicznego punktu widzenia wpłynie to również na popyt na dane towary, a także na zmiany ich cen. Gospodarki współpracujących ze sobą państw stały się współzależne - gdyby kraj A przestał kupować towary od kraju B, nie tylko równowaga podaży i popytu uległaby zaburzeniu, ale gospodarka kraju B mogłaby ucierpieć z powodu deficytu, gdyby kraj A posiadał nadwyżkę pieniężną.

Takie sytuacje na ogół powodowały - lub były spowodowane ochłodzeniem stosunków dyplomatycznych. Jest to oczywiście bardzo uproszczone przedstawienie tego, jak ściśle dyplomacja i ekonomia są ze sobą powiązane. Podczas gdy handel i stosunki międzynarodowe trwają od wieków, globalizacja jest stosunkowo nowym zjawiskiem i do tej pory nie stanowiła normy.

Pierwsza fala rozpoczęła się tuż pod koniec Rewolucji przemysłowej i zakończyła się około roku, zaraz na początku I wojny światowej. Drugi okres globalizacji rozpoczął się pod koniec II wojny światowej i ukończył się w roku. Gospodarki narodowe są obecnie tak zintegrowane z gospodarką światową, że każdy kraj pozostanie podłączony do współzależnej sieci zglobalizowanej gospodarki, co mogłoby się zmienić tylko w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej.

Nawet odizolowane narody, takie jak Korea Północna, prowadzą handel międzynarodowy, co z kolei pozwala społeczności wielonarodowej na nałożenie sankcji na ich zdolność do handlu. Te kary finansowe i handlowe mają na celu zmusić niechętne do współpracy rządy do zmodyfikowania swoich działań w celu lepszego dostosowania się do norm międzynarodowych.

Jak wspomniano wcześniej, Unia Europejska dopuszcza bezcłowy transport w strefie euro. Jednak handel między tymi krajami nie jest automatyczny; każdy kraj musi jeszcze wypracować umowy handlowe z każdym narodem, z którym chce handlować, tak jak to miało miejsce w historii. Wielostronne umowy handlowe są bezpośrednim skutkiem globalizacji, ale niekoniecznie są korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, ponieważ są trudne do nadzorowania i egzekwowania.

Co więcej, chociaż wydają się wskazywać, że wszyscy dobrze się dogadują - a stosunki międzynarodowe są serdeczne, to niekoniecznie jest tak w rzeczywistości. Wyobraź sobie dwa wrogie rządy, które mają tego samego partnera handlowego. Chociaż każdy kraj może posiadać solidne stosunki dyplomatyczne z tym samym partnerem handlowym, mogą pojawić się zarzuty o preferencyjne traktowanie, a nawet oskarżenia, że pierwotny kraj daje wrogiemu narodowi lepszą ofertę lub pozwala mu kraść własność intelektualną. To dwa powody, dla których prezydent USA woli dwustronne umowy handlowe.

Podczas gdy Światowa Organizacja Handlu dowiodła, że Stany Zjednoczone są traktowane przeważnie sprawiedliwie, amerykańscy doradcy ekonomiczni nie mają racji, twierdząc, że indywidualne umowy handlowe są łatwiejsze do negocjacji , szybsze we wdrażaniu i wymagające mniejszego nadzoru. Czy współzależna, zglobalizowana gospodarka może powrócić wyłącznie do handlu dwustronnego? Byłoby to skomplikowanym przedsięwzięciem. Chociaż ekonomia międzynarodowa jest rozległą dziedziną , studentom tej gałęzi ekonomiki często odpowiada to wyzwanie.


 1. Międzynarodowy system handlowy WTO - USOSWEB WNPISM.
 2. SŁOWNIK KAPITALIZMU | .
 3. Free trade - Wikipedia?
 4. 1 na 1 handlu forex.
 5. Ceny Forex Albaraka!
 6. Runda dauhańska i późniejszy rozwój wydarzeń.

Ekonomia globalna wpływa na politykę wewnętrzną kraju, a także na międzynarodowy krajobraz polityczny. Studenci ekonomiki o charakterze międzynarodowym mają szeroki zakres możliwości zawodowych , przykładowo:. Możliwości te można dodatkowo zwiększyć, łącząc ekonomię międzynarodową z innym przedmiotem na uniwersytecie, takim jak s tosunki międzynarodowe , finanse czy zarządzanie biznesem.

Inną korzyścią ze studiowania międzynarodowego aspektu ekonomii jest to, że możesz zastosować w praktyce wszystko, czego się nauczyłeś. Jaka jest różnica między importem a eksportem? Kto płaci cła za towary importowane? Jaka jest różnica pomiędzy polityką pieniężną i polityką fiskalną? Przyglądając się wszystkim tym czynnikom i zmiennym ekonomicznym, warto się zastanowić: jakie jest ich miejsce w teorii ekonomiki światowej? Teoria ekonomiczna na skalę globalną koncentruje się na wzorcach handlu, wpływie handlu na produkcję dóbr, wskaźnikach konsumpcji - jak często towary są kupowane lub wymieniane?

The Rev. Thomas Robert Malthus used the concept of diminishing returns to explain low living standards. Human population , he argued, tended to increase geometrically, outstripping the production of food, which increased arithmetically. The force of a rapidly growing population against a limited amount of land meant diminishing returns to labour. The result, he claimed, was chronically low wages, which prevented the standard of living for most of the population from rising above the subsistence level. While Adam Smith emphasized the production of income, David Ricardo focused on the distribution of income among landowners, workers, and capitalists.

Ricardo saw an inherent conflict between landowners on the one hand and labour and capital on the other. He posited that the growth of population and capital, pressing against a fixed supply of land, pushes up rents and holds down wages and profits. Ricardo was the first to state and prove the principle of comparative advantage , according to which each country should specialize in producing and exporting goods in that it has a lower relative cost of production, rather relying only on its own production.

Coming at the end of the classical tradition, John Stuart Mill parted company with the earlier classical economists on the inevitability of the distribution of income produced by the market system. Mill pointed to a distinct difference between the market's two roles: allocation of resources and distribution of income.

The market might be efficient in allocating resources but not in distributing income, he wrote, making it necessary for society to intervene. Value theory was important in classical theory.

GATT – Encyklopedia Zarządzania

Smith wrote that the "real price of every thing Smith maintained that, with rent and profit, other costs besides wages also enter the price of a commodity. Classical economics focused on the tendency of any market economy to settle in a final stationary state made up of a constant stock of physical wealth capital and a constant population size. Marxist later, Marxian economics descends from classical economics and it derives from the work of Karl Marx. The first volume of Marx's major work, Das Kapital , was published in German in In it, Marx focused on the labour theory of value and the theory of surplus value which, he believed, explained the exploitation of labour by capital.

At the dawn as a social science, economics was defined and discussed at length as the study of production, distribution, and consumption of wealth by Jean-Baptiste Say in his Treatise on Political Economy or, The Production, Distribution, and Consumption of Wealth These three items are considered by the science only in relation to the increase or diminution of wealth, and not in reference to their processes of execution.

One hundred and thirty years later, Lionel Robbins noticed that this definition no longer sufficed, [d] because many economists were making theoretical and philosophical inroads in other areas of human activity. In his Essay on the Nature and Significance of Economic Science , he proposed a definition of economics as a study of a particular aspect of human behaviour, the one that falls under the influence of scarcity, [e] which forces people to choose, allocate scarce resources to competing ends, and economize seeking the greatest welfare while avoiding the wasting of scarce resources.

For Robbins, the insufficiency was solved, and his definition allows us to proclaim, with an easy conscience, education economics, safety and security economics, health economics, war economics, and of course, production, distribution and consumption economics as valid subjects of the economic science. A body of theory later termed "neoclassical economics" or " marginalism " formed from about to The term "economics" was popularized by such neoclassical economists as Alfred Marshall as a concise synonym for "economic science" and a substitute for the earlier " political economy ".

Neoclassical economics systematized supply and demand as joint determinants of price and quantity in market equilibrium, affecting both the allocation of output and the distribution of income. It dispensed with the labour theory of value inherited from classical economics in favour of a marginal utility theory of value on the demand side and a more general theory of costs on the supply side.


 • SŁOWNIK KAPITALIZMU.
 • Opis pozycji.
 • Wolny i sprawiedliwy handel | EPP Group in the European Parliament?
 • Ekonomia alternatywna. Alternatywny ekonomiczne i medialne wobec kryzysu kapitalizmu?
 • Opcje handlu PNC.!
 • moja najlepsza strategia handlowa;
 • In microeconomics , neoclassical economics represents incentives and costs as playing a pervasive role in shaping decision making. An immediate example of this is the consumer theory of individual demand, which isolates how prices as costs and income affect quantity demanded.

  Free trade

  Neoclassical economics is occasionally referred as orthodox economics whether by its critics or sympathizers. Modern mainstream economics builds on neoclassical economics but with many refinements that either supplement or generalize earlier analysis, such as econometrics , game theory , analysis of market failure and imperfect competition , and the neoclassical model of economic growth for analysing long-run variables affecting national income.

  Neoclassical economics studies the behaviour of individuals , households , and organizations called economic actors, players, or agents , when they manage or use scarce resources, which have alternative uses, to achieve desired ends. Agents are assumed to act rationally, have multiple desirable ends in sight, limited resources to obtain these ends, a set of stable preferences, a definite overall guiding objective, and the capability of making a choice.