Uncategorized

Układ elektroniczny znaku towarowego

Pełnomocnikiem osoby fizycznej, z zastrzeżeniem ust. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, o których mowa w ust. Zgodnie z art.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. W tym miejscu warto dodać od razu, co należy rozumieć pod znakiem towarowym podrobionym — rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym.

W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. W przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów.

Znak towarowy. Ważna zmiana dla znaków towarowych zarejestrowanych w UE -

Do czasu wydania decyzji zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony. Wskazując w zgłoszeniu znaku towarowego towary, dla których znak jest przeznaczony, zgłaszający powinien używać polskiej terminologii technicznej oraz określeń jednoznacznych, a wykaz towarów przedstawić w formie uporządkowanej, stosownie do przyjętej klasyfikacji.

Wykazy obejmujące więcej niż 15 wyrazów należy sporządzić na odrębnym arkuszu. O zgłoszeniu znaku towarowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy art. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia. Warunkiem wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym RP mającego na celu uzyskanie ochrony, jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie zgodnie z tabelą opłat.

Wysokość najważniejszych opłat urzędowych w postępowaniu to opłata za zgłoszenie:. Aktem prawnym regulującym szczegółowo kwestie opłat związane ze zgłoszeniem znaków towarowych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego r. Dodatkowym kosztem przy zgłoszeniu znaku towarowego będzie wynagrodzenie pełnomocnika, które ustalane jest w umowie z klientem. Kolejna ustawa deregulacyjna otworzyła możliwość reprezentacji klientów w postępowaniu dotyczącym zgłoszenia znaku towarowego m.

Zmianę należy odczytać bardzo pozytywnie i zapewne wpłynie ona na zwiększenie ilości zgłoszeń. Zastrzeżenie praw do swojego znaku ochronnego daje przedsiębiorcy wiele korzyści, dlatego warto rozważyć zabezpieczenie swoich praw właśnie w ten sposób. Zachęcam do zadawania pytań w temacie znaków towarowych oraz ich ochrony.

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w rozwijaniu ich działalności oraz zabezpieczaniu ich interesów. Cenię sobie szybkość działania, wysoką jakość świadczonych usług oraz zadowolenie Klienta. Na co dzień pracuję w Poznaniu, ale dzięki środkom komunikacji elektronicznej obsługuję Klientów z całej Polski. W dalszej części artykułu zostanie również opisany koszt rejestracji Znaku Towarowego w Unii Europejskiej.

W procedurze krajowej uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP mamy do czynienia z dwoma rodzajami opłat. Są to opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe. Przede wszystkim jest to opłata od zgłoszenia znaku towarowego. Wysokość tej opłaty zależy od tego, w jakiej formie dokonamy zgłoszenia, a także od ilości wybranych klas. W Rozporządzeniu wskazano aktualną wysokość opłat, które należy uiścić.

Załóż konto, by w pełni korzystać z bezpłatnego wsparcia w prowadzeniu firmy

Można tam znaleźć informacje, że w przypadku zgłoszenia znaku towarowego w formie tradycyjnej , tj. Jeżeli wybrano więcej niż jedną klasę to za rejestrację w każdej z nich należy dodatkowo uiścić opłatę w wysokości zł. Oznacza to, że wybranie dwóch klas to koszt zł, trzech klas to zł itd. W tym przypadku opłata od wniosku w przypadku wybrania wyłącznie jednej klasy towarów wynosi zł. Każda kolejna wybrana klasa to koszt w wysokości zł.

W związku z tym wybór dwóch klas to koszt zł, trzech klas zł itd. Należy również pamiętać o tym, że w momencie wnoszenia pierwszej opłaty okresowej należy uiścić jednocześnie jednorazową opłatę za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym w wysokości 90 zł. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego o uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy należy uiścić opłatę okresową za pierwszy, letni okres ochrony w wysokości zł za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług.

Niezwykle ważne jest, że opłacając kolejne, letnie okresy ochrony, należy również uiścić opłatę od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego wynoszącą zł. Opłat tych należy dokonać do końca dotychczasowego terminu ochrony, w przypadku jego przekroczenia możliwe jest dokonanie przedłużenia ochrony na znak towarowy również okres sześciu miesięcy, za dodatkową opłatą w wysokości zł.

Wówczas pełna opłata od wniosku wynosi zł. Opłaty w procedurze uzyskania ochrony na europejski znak towarowy nie dzielą się, tak jak w procedurze krajowej, na opłaty jednorazowe oraz okresowe.

Zastrzeżenie znaku towarowego

W tej procedurze nie ma bowiem podziału na opłatę od wniosku oraz opłatę za pierwszy okres ochrony. Zgłaszając znak towarowy dokonujemy jednej opłaty, która zależy od formy zgłoszenia oraz od ilości wybranych klas towarów, podobnie jak w procedurze krajowej. W związku z tym należy pamiętać, że pełne opłaty urzędowe należy wnieść już w momencie zgłaszania znaku towarowego.

W sytuacji kiedy Urząd Unii Europejskiej ds.

Jeżeli zgłoszenia znaku towarowego dotyczy dwóch klas należy uiścić opłatę w wysokości 1. Każda kolejna, zgłoszona klasa wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości Euro, co w przypadku zgłoszenia trzech klas towarowych daje łączny koszt 1. W przypadku skorzystania z możliwości elektronicznej rejestracji znaku towarowego za pomocą formularza znajdującego się na stronie UEIPO forma elektroniczna , wysokość opłaty przy zgłoszeniu jednej klasy towarów wynosi Euro.


  • Jaki znak towarowy nie zostanie zarejestrowany.
  • Instrukcje.
  • Najlepsza platforma Forex Malaysia;
  • Alternatywna lista systemów handlowych!
  • Podanie zgłoszeniowe.
  • Znak towarowy – co to jest?!
  • Nowelizacja prawa własności przemysłowej - zmiany.

W przypadku zgłoszenia dwóch klas opłata wynosić będzie Euro, natomiast decydując się na więcej klas każda z nich związana jest z dodatkową opłatą w wysokości Euro. Opłaty wskazane powyżej związane są z uzyskaniem ochrony na europejski znak towarowy na okres 10 lat. W celu przedłużenia jego rejestracji należy uiścić opłatę za kolejny okres ochrony, nie później niż do dnia wygaśnięcia prawa ochronnego. Dodatkowy okres, trwający sześć miesięcy, umożliwiający dokonanie przedłużenia rozpoczyna się w dniu po terminie wygaśnięcia.

Aktualnie trwają prace nad ustawą zmieniającą ustawę Prawo własności przemysłowej, projekt tej ustawy z dnia 17 stycznia r. Po wprowadzeniu zmian Urząd Patentowy będzie informował o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony, a w celu jego przedłużenia należy jedynie terminowo uiścić stosowną opłatę za kolejny okres ochrony na konto Urzędu Patentowego.

Nietypowe znaki towarowe: rodzaje znaków i jak je można przedstawić

Kancelaria prawna TMH świadczy kompleksowe usługi z zakresu znaków towarowych. W imieniu Klienta prawnicy Kancelarii dokonują rejestracji oraz zgłoszenia znaku towarowego zarówno w procedurze krajowej, jak i w celu uzyskania znaku towarowego Unii Europejskiej. Kancelaria adwokacko-radcowska TMH prowadzi pełną obsługę z zakresu rejestracji znaków towarowych w szczególności na terenie Rzeszowa, Krakowa, Łodzi oraz Katowic.

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH pomagają przedsiębiorcom w tym w szczególności start-upom uzyskać stosowne decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Skupiam się głównie na tematyce związanej z obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych oraz postępowaniami cywilnymi i gospodarczymi.

Menu główne