Uncategorized

Transakcje transakcji internetowych Axis Bank Forex

Market Snapshot Wybór funkcji Market Snapshot, pozwala zobaczyd informacje wykresu i cenę po najechaniu na okno wykresu. Trend Line Funkcja Trend Line daje możliwośd rysowania linii trendu na wykresach. Horizontal L ine Funkcja Horizontal line daje możliwośd rysowania linii horyzontalnej na wykresach. Vertical line Funkcja Vertical Line daje możliwośd rysowania linii wertykalnej na wykresach. Fibonacci Funkcja umożliwia stosowanie linii Fibonacciego bezpośrednio na wykresach Colors Pozwala wybrad kolor do wykorzystania przy ustawieniu linii na wykresie.

Sounds Umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięków platformy. Layout Umożliwia szybki wybór jednego z trzech dostepnych układów platformy: Default Layout układ domyślny , Chart Trading Layout układ okna wykresu i okna handlu , oraz Chart Only Layout układ okna wykresu. Rozwijana lista kont Za pomocą rozwijanej listy kont 'Accounts Dropdown List' możesz mied dostęp do każdego z otwartych przez Ciebie kont. Podczas wystapienia błedu związanego z połaczeniem internetowym lub źle podanym hasłem ukaże się okienko kont 'Accounts' dotyczące zaistniałego błędu.

Przycisk konta Acoounts Okno konta zawiera zakadkę dostępu zalogowania. Ustawienia wykresów Wykresy zawierają nastepujące opcje : ustawienia-'preferences Menu', przycisk szybkiego wybierania 'QuickTrade', oś ceny' oraz oś czasu 12 P a g e. Time Axis Oś czasu przedstawia terminy oraz punkty czasowe, w których kurs się zmieniał w wybranych ramach czasowych Menu ustawieo 'Preferences Menu zawiera następujące opcje: Zoom In Zoom Out To narzędzie służy do pomniejaszania oraz powiększania wskaźników.

Istnieje sześd poziomów Zoom Ramy czasowe Masz do wyboru 6 różnych ram czasowych, od jednej minuty M1 do jednego miesiąca M1 Szablony Funkcja daje możliwośd zapisania preferowanych szablonów wykresu, jak również wybrania jednego z trzech dostepnych szablonów. Istnieje również możliwośd przywrócenia ustawieo domyślnych wykresu.

Typy wykresów Ta opcja pozwala na wybranie typu wykresu, który ma byd pokazany. Możesz wybrad pomiędzy wykresami: liniowym 'Line', świecowym 'Candlestick' oraz słupkowym 'Bar' Przyciski szybkiego wybierania QuickTrade oraz regulowanie Volumen 13 P a g e. Wstawianie wskaźników Użyj tego przycisku, aby wstawid wskaźnik w swoim wykresie. Opcje koloru Za pomocą tego menu istnieje możliwośd zmiany kolorów na wykresach. Background Zmiana koloru tła wykresu. Grid Zmiana koloru siatki wykresu. Bull Outline Zmiana kolorów zarysów świec białych byków na wykresach.

Bear Outline Zmiana kolorów zarysów świec czarnych niedźwiedzi na wykresach. Bull Fill Zmiana kolorów wypełniania świec białych byków na wykresach. Bear Fill - Zmiana kolorów wypełniania świec czarnych niedźwiedzi na wykresach.. Restore Defaults Usuwa wszelkie dokonane zmiany dotyczące kolorów na wykresach, przywracając ustawienia domyślne. Wskaźniki i Obiekty Użytkownik może zobaczyd wszystkie nałożone na wykres wskaźniki 'Indicators' i obiety w formie rozwijanej listy.

Istnieje możliwośd usunięcia wybranego obiektu lub wskaźnika 'Indicator' klikając na krzyżyk x znajdujący się na liście obok danego wskaźnika. Uwaga; Możesz modyfikowad wskaźniki klikając na wybrany wskaźnik w Indicators and Objects na liście po prawej stronie menu lub w opcjach wykresu. Przycisk odległości Jest to ruchomy element kontrolny, powalający okreslid odstęp pomiędzy koocem wykresu a osią ceny. Nowe Zlecenie Wybranie przycisku spowoduje otwarcie zakładki 'Order Screen, w ktorej konkretna para walutowa będzie już zaznaczona.

W tej zakładce będzie można składad nowe zamówenie.


 • Do zautomatyzowanego systemu handlowego.
 • Utwórz strategię handlową Excel.
 • Rękawice motocyklowe skórzano-tekstylne Rst Axis CE czarne.
 • Broker Forex Hong Kong.
 • Zanim wykonasz, sprawdź kiedy wysłać i czy w ogóle dojdzie.
 • Cechy usługi MinerGate?
 • Sygnały oświetlenia System handlu forex!

Możesz również zamknąd otwartą pozycję poprzez jednorazowe kliknięcie przycisku Zamknij 'Close znajdującego się w oknie handlu'trade Watch' 15 P a g e. Możesz również zamknąd otwartą pozycję poprzez podwójne kliknięcie przycisku Zamknij 'Close znajdującego się w oknie handlu 'Trade Watch. Deaktywacja trybu Jeśli wyłączysz tryb 'QuickTrade', ekran Create Order utwórz zlecenie pojawi się za każdym razem kiedy klikniesz jeden raz na przycisk 'QuickTrade' umieszczony w oknie rynku 'Market Watch' lub na wykresie.

Po naciśnięciu przycisku zamknięcia znajdującego się w oknie rynku, pojawi się okno modyfikacji 'Modify Screen. Włączanie i wyłączanie dźwieku Ta funckcja aktywuje i deaktywuje dostepność dźwięków. Zmiana układu domyślnego okna platformy Default Layout Ta funkcja udostępnia wybór jednego z trzech układów okna platformy Pełny ekran- Full Screen Możliwośd zmiany opcji pomiędzy pełnym ekranem 'Full Screen' a normalnym ekranem 'Normal Screen' Line Studies 16 P a g e. Kursor myszki Wybterając opcję kursora myszki 'Mouse Cursor możesz poruszad się po wszytskich wykresach i oznaczonych na nich objektach.

Obraz ceny - Crosshair-Price-Snapshot Dzięki tej opcji możesz kliknąd w każdym miejscu na wykresie aby pokazad cenę w określonym czasie, otworzyd cenę, zamknąd, a także pokazad wartosci wolumenu oraz par walutowych. Należy wybrad punkt, aby wprowadzid linię wertykalną 'Vertical Line' do wykresu. Po wstawieniu lini, można bez problemu zmienid jej pozycję klikając na nią i przenosząc w dowolne miejsce.

Linia horyzontalna Linia horyzontalna 'Horizontal Line' może byc używana w celu oznaczenia wsparcia i oporu. Należy wybrad punkt aby wprowadzid linię horyzontalną 'Horizontal Line' do wykresu. Po wstawieniu lini, można bez problemu zmienid jej pozycję klikając na nią i przenosząc w dowolne miejsce Linia trendu Linia trendu 'Trend Line' pomaga określid tendencje rynku. Dla jednej linii trendu muszą byd wybrane dwa punkty, aby dopasowad ją do wykresu.

Certyfikat Rzetelności

Kliknij lewy przycisk myszki i trzymając go ustaw wybrana pozycję. Po puszczeniu przycisku linia zostanie ustawiona. Poprzez kliknięcie i przesunięcie możesz edytowad jej pozycję. Jeśli klikniesz na któryś z kooców lini możesz edytowad jej pozycje na wykresie z tego punktu. Channel Linie kanału 'Channel' sa równoległe. Należy wybrad dwa punkty na linii trendu 'Trend Line', aby dopasowad ją do wykresu.


 • Minergate – pełny przegląd usługi i opinie.
 • Opcje zapasów Tiffany..
 • Czy musisz zapłacić za ćwiczenia.
 • Rzeczy, które musisz wiedzieć o wirtualnych kartach kredytowych!
 • Opcje handlu huśtawkami!
 • Czy wskaźniki forex działa.
 • Wyniki wyszukiwania?

Obydwie linie będą się jednocześnie poruszad. Klikając na któryś z konców górnej linii możesz zmienid jej pozycję od tego punktu na wykresie. Obie Aby ustawid odstep pomiędzy nimi kliknij na środek górnej linii, a następnie przeciagnij ją i ustaw wybraną odleglośd. Przeciągnij do wybranego miejsca trzymając lewy przycisk myszki. Przeciągnij poziomo aby dopasowad szerokośd, a pionowo aby dopasowad wysokośd. Kiedy poziomy zniesienia Fibonacciego są ustawione możesz przesuwad je po wykresie klikając na jedną z linii.

Tylko Polska i 15 innych krajów mają przelewy natychmiastowe

Aby edytowad wysokośd i szerokośd kliknij jeden z podświetlonych punktów. Wybieranie kolorów dla wskaźników i obiektów. Możliwośd zmiany kolorów nałożonych wskaxników I obiektów z dostepnej palety kolorów.

Zalety kont NRE

Trading Sessions pokazuje aktualnie otwarte sesje handlowe np. Londyn, Frankfurt, Singapur itd.

Rękawice motocyklowe Seca Axis Mesh , Seca - P.U.H. DEFENDER S.C.

Dodawanie symboli do 'Favorites ulubione Po rozszerzeniu możesz dodad symbol do listy twoich ulubionych poprzez wybranie ikony w formie gwiazdki widocznej w oknie konkretnej pary walutowej. Okno Danych rynku jest rozszerzalne, co daje szersze pole widzenia rynków, dzięki temu można rozszerzyd okno głębokości rynku oraz uzyskad bardziej kompletny obraz dostępnej głębokości. Nowe zlecenie Wybranie przycisku spowoduje otwarcie zakładki 'Order Screen, w ktorej konkretna para walutowa będzie już zaznaczona.

Dopuki zlecenie nie zostanie zrealizowane, będzie wyświetlane w sekcji 'Orders' zakładce 'Trade Watch. Spread Pokazuje spread dla określonej pary walutowej. Uwaga: Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na zamknieta parę walutową otwiera okno menu zawierające następujące funkcje: otwórz nowe zlecenie create new order,nowy wykres new chart, informacje information, oraz dodaj do ulubionych add to favorites. Okno ulubionych 'Favorites Można z łatwością przełączad i wybierad z listy pomiędzy ulubionymi parami walutowymi wybranymi z zakładki Symbols.

Istnieje możliwoścd wyboru większej liczby par walut do zakładki ulubione. Użytkownik może zobaczyd głębokośd rynku wielu symobli par walutowych, które zostały dodane do ulubionych. To okno służy do kontrolowania aktywności rynkowych takich jak: pozycje, zlecenia i kontrakty. Wszystkie otwarte pozycje mogą byd sortowane według wartości jakiegokolwiek pola.


 • Kursy wymiany Forex w Rwanda.
 • Forex Backtesting Online..
 • Ripple Labs - Wikipedia?
 • Zarządzanie ryzykiem na Forex?
 • Darmowe 100 USD, aby handlować opcjami binarnymi!
 • Opcje Trade Bitcoin..
 • Szybko, szybko za rekrutację na studia i towar dla kontrahenta!

Wszystkie operacje handlowe wyświetlane są w tabeli składającej się z następujących pól: Time: Data realizacji zlecenia. Symbol: w tym polu widad nazwę pary walutowej, na którą zawarto transakcję. Volume: ilośd środków pieniężnych, na którą zawarto transakcję. Type: typ operacji handlowej. Istnieją dwa typy operacji handlowych, które mogą byd wyświetlane jako: Buy kup i Sell sprzedaj Entry: Cena po której zlecenie zostało zrealizowane. Jeśli opcja ta nie została aktywowana, w polu widoczny będzie myślnik -.

Commission: w tym polu są widoczne prowizje pobierane przez brokera za przeprowadzanie operacji handlowych. Liczba doadatnia oznacza, że transakcja przynosi zysk a ujemna oznacza, że przynosi straty. Close: Zamknięcie pozycji. Kilkając na którąkolwiek z powyższych pozycji mozesz ustawid kolejnośd wyświetlania pozycji według tego pola.

Kliknięcie prawego przyciku myszki daje możwliwośd utworzenia nowego zlecenia create new order oraz pobrania historii rachunku create statement. Wszystkie zlecenia mogą byd sortowane według wartości dowolnego pola. Wszystkie zlecenia oczekujące są wyświetlane w tabeli składającej się z następujących pól: Time: Data realizacji zlecenia. Volume: ilośd pieniędzy, na którą zawarto transakcję.