Uncategorized

Podstawowe zasady wielostronnego systemu handlowego

Opracowania dotyczą przede wszystkim udziału krajów rozwijających się w negocjacjach wielostronnych GATT i WTO oraz ich wpływu na stopień liberalizacji wymiany handlowej. W dotychczasowych badaniach czynnik związany z pomocą rozwojową WTO traktowany był ogólnikowo lub go pomijano. Niniejsza rozprawa ma wypełnić tę lukę, dostarczając wiedzy na temat roli i znaczenia WTO w ramach współpracy rozwojowej.

Publikacja jest również głosem w debacie na temat współczesnej kondycji WTO i poszukiwaniu przez organizację swojego miejsca w zmieniającej się gospodarce światowej. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale I, zatytułowanym Od pomocy do współpracy rozwojowej: ewolucja międzynarodowego systemu pomocy, podjęto próbę przedstawienia przyczyn modyfikacji systemu pomocy i powstania formuły współpracy rozwojowej. Wskazano różne podejścia, służące wyjaśnieniu zagadnienia, oraz definicje pomocy rozwojowej. Przywołano toczącą się dyskusję na temat problemu efektywności pomocy rozwojowej.

Propozycje zmian w ramach ODA przyczyniły się do powstania koncepcji współpracy rozwojowej, opartej na założeniu, że wsparcie powinno być świadczone w taki sposób, aby odpowiadać potrzebom rozwojowym krajówbiorców. Oznacza to odejście, przynajmniej w sferze deklaratywnej, od pomocy świadczonej zgodnie z priorytetami polityki zagranicznej i interesów gospodarczych państwdawców. Dlatego kluczem do osiągnięcia lepszych rezultatów jest położenie nacisku na zwiększenie efektywności współpracy rozwojowej, co oznacza w głównej mierze realizację celów rozwojowych wyznaczonych na szczycie ONZ w roku w formie Milenijnych Celów Rozwoju MDGs i zastąpionych w roku Celami Zrównoważonego Rozwoju SDGs.

W rozdziale II, pt. Pomoc wielostronna, skoncentrowano się na ewolucji międzynarodowego systemu pomocy. Podjęto próbę zidentyfikowania potencjalnych korzyści oraz zagrożeń wynikających ze zmian w systemie, w którym pojawiły się nowe podmioty, instrumenty i mechanizmy finansowania. Zaobserwowano dwa zasadnicze problemy, związane z efektywnością świadczenia pomocy i realizacją celów rozwojowych. Pierwszy dotyczy coraz większej liczby podmiotów uczestniczących w wielostronnym systemie pomocy, co prowadzi do jego fTagmentacji i trudności z harmonizacją działań. Liczbę tę zwiększa, oprócz organizacji rządowych i pozarządowych, poszerzające się grono funduszy powierniczych.

Drugi problem to zjawisko bilateralizacji wielostronnej pomocy rozwojowej, oznaczające rosnącą kontrolę dawców bilateralnych nad działalnością instytucji wielostronnych. Proces ten jest bezpośrednim następstwem napływu środków finansowych określanych jako celowe lub mieszane multibi , o których przeznaczeniu decydują najczęściej dawcy.

WTO podlega tego rodzaju zmianom, chociaż ich dynamika jest mniejsza niż w przypadku innych instytucji wyspecjalizowanych w świadczeniu pomocy ONZ, BŚ. W rozdziale podjęto próbę zdiagnozowania wpływu tego rodzaju zmian, dokonujących się w ramach wielostronnego systemu pomocy, na funkcjonowanie WTO.

Chodzi tu przede wszystkim o zmiany dotyczące źródeł finansowania pomocy rozwojowej i zwiększającej się kontroli dawców bilateralnych nad pomocą wielostronną. Rozdział III poświęcono wyjaśnieniu i uporządkowaniu kwestii pomocy technicznej. Odnoszenie korzyści przez kraje rozwijające się z tytułu wymiany handlowej oraz aktywniejsze uczestnictwo w negocjacjach handlowych wymagają zarówno zwiększenia ich zasobów finansowych i rzeczowych, jak również wiedzy eksperckiej.

Dlatego świadczenie pomocy technicznej przez WTO w formie kursów i szkoleń na temat polityki handlowej i prawa handlowego pozwala na podniesienie zdolności handlowych krajów rozwijających się, a więc ich potencjału instytucjonalnego, prawnego i administracyjnego. Inaczej niż wyspecjalizowane instytucje udzielające pomocy, WTO nie przekazuje bezpośrednio środków finansowych na rzecz krajów rozwijających się, ale świadczy pomoc właśnie w formie kursów, szkoleń i doradztwa know-how.

Wprawdzie zadania realizowane przez WTO w ramach pomocy technicznej nie są w stanie zaspokoić potrzeb w tym obszarze krajów rozwijających się, niemniej stanowią istotne uzupełnienie działań podejmowanych w ramach współpracy rozwojowej. W rozdziale starano się pokazać zasady działania pomocy technicznej WTO oraz główne przesłanki stojące za argumentem dotyczącym rozszerzenia jej skali i zakresu. W rozdziale IV autorka dokonała analizy inicjatywy Aid for Trade programu ramowego w zakresie pomocy rozwojowej, w którym nacisk kładzie się na rozwój potencjału handlowego w celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego i ograniczenia ubóstwa.

Mechanizm rozstrzygania sporów handlowych

Ustanowiony przez WTO i wielostronne instytucje zajmujące się rozwojem m. Inicjatywa Aid for Trade jest wyrazem dążenia do realizacji celów leżących u podstaw współpracy rozwojowej - stanowi zobowiązanie do? Ponadto celem inicjatywy było zachęcenie państw niżej rozwiniętych do większego zaangażowania w negocjacje handlowe i przełamanie impasu w rokowaniach rundy z Doha. AFT jest strukturą obejmującą szeroki zakres działań, podzielony na trzy podstawowe kategorie: rozwój infrastruktury gospodarczej, budowę potencjału produkcyjnego oraz politykę handlową i regulacje. W rozdziale V, pt.

Preferencyjne traktowanie państw rozwijających się w ramach Światowej Organizacji Handlu, przedstawiono ewolucję i ocenę działania specjalnych reguł handlowych stosowanych w GATT i WTO wobec krajów rozwijających się. Celem powołania przepisów określanych jako reguły? Wyróżnia się trzy podstawowe formy preferencyjnego traktowania.

Wyszukiwarka

Pierwszą z nich jest większy niż na podstawie klauzuli największego uprzywilejowania KNU dostęp do rynków krajów rozwiniętych, drugą możliwość uzyskania dłuższego okresu przejściowego na wdrożenie porozumień WTO, trzecią zaś czasowe zwolnienie ze stosowania regulacji zawartych w porozumieniach WTO. W rozdziale zbadano skutki działania SDT, a więc ich wpływ na udział krajów rozwijających się w negocjacjach wielostronnych oraz na międzynarodowy system handlowy. Zestaw reguł SDT został potraktowany jako specjalna forma wsparcia na rzecz krajów rozwijających się w sytuacji obowiązku wdrożenia przez nie wielostronnych porozumień handlowych WTO.

Wprawdzie nie jest to pomoc rozwojowa w rozumieniu ODA, ale mechanizm regulacyjny, który miał umożliwić odnoszenie korzyści przez kraje rozwijające się z tytułu wymiany handlowej na preferencyjnych warunkach. Głównym wątkiem w rozdziale jest kwestia dalszego stosowania reguł SDT w odniesieniu do szerokiej i zróżnicowanej grupy państw rozwijających się. W związku z tym omówiono propozycje modyfikacji, a także zniesienia reguł SDT.

Rozdział VI, zatytułowany Ewolucja Światowej Organizacji Handlu w kierunku instytucji rozwoju, jest syntetycznym ujęciem wysiłków dotyczących włączenia problematyki rozwoju do głównego nurtu negocjacji handlowych WTO. W roku, wraz rozpoczęciem serii negocjacji zwanych rundą rozwojową z Doha DDA , pojawiła się szansa na przyjęcie takich rozwiązań, które w większym stopniu niż w GATT sprzyjałyby realizacji interesów handlowych krajów rozwijających się.

W rozdziale przeanalizowano znaczenie problematyki dotyczącej rozwoju i pomocy w ramach rundy z Doha. Chodziło o zbadanie, w jakich obszarach negocjacji zobowiązanie do realizacji interesów handlowych krajów rozwijających się zostało spełnione. Dotyczyło to w dużej mierze dostępu do rynku w odniesieniu do produktów rolnych i towarów przemysłowych, ale także tych dziedzin, które decydują o wzroście potencjału państwa, tj.

Osobną część poświęcono Porozumieniu o ułatwieniach w handlu w handlu TFA. Jest to jak dotąd jedyna wielostronna umowa przyjęta w ramach rundy z Doha. Jej celem jest usprawnienie i uproszczenie procedur celnych i administracyjnych w transakcjach wymiany towarowej. Głównym adresatem umowy są państwa rozwijające się, a dołączony do porozumienia Instrument TFA - Trade Facilitation Agreement Facility TFAF stanowi wsparcie zarówno techniczne, jak i finansowe na rzecz wdrożenia stosownych przepisów przez kraje niżej rozwinięte.

Przyjęty w rozprawie okres badawczy to lata Pozwolił on na analizę i ocenę aktywności WTO w dziedzinie współpracy rozwojowej od pierwszych prób wprowadzenia zmian do międzynarodowego systemu pomocy aż po rokowania rundy WTO z Doha i dążenie do przyjęcia przepisów sprzyjających liberalizacji handlu w krajach rozwijających się. Za datę początkową przyjęto rok, w którym powołano do życia WTO i rozpoczęto realizację zobowiązań zaciągniętych w czasie rundy urugwajskiej Było to szczególnie istotne dla krajów rozwijających się, które w okresie GATT były praktycznie wyłączone z aktywnego udziału w międzynarodowym systemie handlowym.

Utworzenie organizacji i wprowadzenie nowych porozumień dało impuls do ich większego zaangażowania w międzynarodową wymianę handlową. Ponadto głównym bodźcem do wprowadzenia zmian w ramach międzynarodowego systemu pomocy były Milenijne Cele Rozwoju i obowiązujące od roku Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Dzięki nim doszło do rozwinięcia koncepcji współpracy rozwojowej i podjęcia przez społeczność międzynarodową wysiłków na rzecz zwiększenia efektywności pomocy rozwojowej. Autorka odwołuje się do okresu działania GATT wszędzie tam, gdzie jest to zasadne z punktu widzenia omawianego problemu. Przywołanie kontekstu historycznego okazało się niezbędne przede wszystkim w przypadku ewolucji międzynarodowego systemu pomocy oraz analizy reguł specjalnego i wyróżniającego traktowania SDT.

W publikacji wykorzystano bogatą literaturę przedmiotu dotyczącą GATT, WTO oraz pomocy rozwojowej obcojęzyczne pozycje książkowe, monografie, artykuły naukowe, raporty, cykliczne opracowania organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz instytutów badawczych. Starano się przedstawić najnowsze dostępne dane, obejmujące rok, jednak w niektórych przypadkach, np.

Ważnym źródłem informacji na temat zagadnień związanych z pomocą rozwojową był dorobek naukowy polskich badaczy. Istotne z punktu widzenia rozwoju nowej koncepcji współpracy rozwojowej były opracowania autorstwa P. Bagińskiego, K. Czaplickiej, J. Szczycińskiego, P. Deszczyńskiego, E. Latoszek, D. Kopińskiego, a także opracowania z wcześniejszych lat, tj. Gulcza, P. Sarneckiego, A. W kontekście badań nad WTO i krajami rozwijającymi się punktem wyjścia do rozważań były prace naukowe B. Hoekmana, C.

Michalopoulosa, A. Mattoo, J. Hallaerta, W. Hynesa, P. Holdena, W. Martina, L. Wintersa, T. Srinivasana i J. Szczególnie inspirujące było podejście badawcze zastosowane przez A. Qureshi, który przeprowadził analizę WTO jako instytucji zajmującej się rozwojem i pomocą z perspektywy międzynarodowego prawa handlowego.


  • Międzynarodowy system handlowy WTO - USOSWEB WNPISM.
  • Menu główne?
  • Jezus Fernandez Forex..
  • Opcje zapasów ERISA..
  • Forex do handlu dzisiaj!
  • Unia Europejska a Światowa Organizacja Handlu!

Wyzwaniem dla autorki stało się zbadanie ekonomicznych, instytucjonalnych i politycznych przesłanek, które mogły wskazywać na rosnące znaczenie WTO w sferze pomocy dla krajów niżej rozwiniętych. Cennym doświadczeniem, które przyczyniło się do przygotowania rozprawy, były studyjne wizyty autorki w siedzibie WTO w Genewie.

Umożliwiły one zapoznanie się z zasadami i procedurami działania organizacji, a także dostęp do literatury i dokumentów na temat jej funkcjonowania. Pomocny był także udział w spotkaniu WTO Public Forum w roku, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu oraz środowisk akademickich prezentowali swoje opinie i wymieniali poglądy na tematy związane z WTO i handlem międzynarodowym. Najwięcej miejsca w dyskusji poświęcono problematyce dotyczącej krajów rozwijających się i trudności z przezwyciężeniem barier rozwojowych.

Autorka pragnie szczególnie podziękować recenzentkom - pani prof. Krystynie Żołądkiewicz i pani prof. Idzie Musiałkowskiej - oraz pani prof. Katarzynie Żukrowskiej za cenne uwagi do niniejszej książki. Rozdział I. Od pomocy do współpracy rozwojowej: ewolucja międzynarodowego systemu pomocy.

WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA W RAMACH ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU

Zapraszamy do naszej siedziby: budynek SGH al. Niepodległości , p. Kupuj taniej Dodaj do koszyka. Spis treści.

Wstęp We współczesnej gospodarce światowej pomoc rozwojowa dla krajów niżej rozwiniętych budzi wiele kontrowersji. Formuła współpracy rozwojowej łączy w sobie przynajmniej cztery elementy: transfer środków finansowych, rzeczowych, technicznych na rzecz krajów rozwijających się należących do kategorii Oficjalnej Pomocy Rozwojowej ODA ; preferencyjne regulacje handlowe, tj.

W celu udowodnienia przyjętej tezy sformułowano sześć pomocniczych hipotez badawczych: Hipoteza 1: Zmiany, jakie zachodzą w ramach międzynarodowego systemu pomocy, wskazują potrzebę nowego podejścia do pomocy rozwojowej i większego zaangażowania WTO. Autorka podjęła krytyczną analizę przedmiotu badania, koncentrując się na: ewolucji mechanizmów i instrumentów pomocy rozwojowej, w tym przede wszystkim zmian w ramach wielostronnego systemu pomocy; zasadach i regułach polityki handlowej, które miały dla krajów rozwijających się szczególne znaczenie w procesie przezwyciężenia trudności gospodarczych; negocjacjach wielostronnych GATT i WTO uwzględniających kwestie rozwoju i wsparcia dla krajów niżej rozwiniętych; relacji między WTO a krajami rozwijającymi się oraz między grupami państw członkowskich w ramach organizacji.

Światowa Organizacja Handlu

Spis treści Indeks skrótów Wstęp Rozdział I. Od pomocy do współpracy rozwojowej: ewolucja międzynarodowego systemu pomocy 1. Zakres pojęciowy i definicje współpracy rozwojowej 1. Klasyfikacja pomocy rozwojowej 1. Efektywność pomocy rozwojowej 1.

Międzynarodowy system handlowy WTO

Pomoc rozwojowa jako trwały element stosunków międzynarodowych 1. Podstawy programowe współpracy rozwojowej 1. Podsumowanie Rozdział II. Pomoc wielostronna 2. Pomoc wielostronna versus dwustronna 2. Wielostronny system pomocy 2. Pomoc multi-bi 2. Fundusze powiernicze 2. Podsumowanie Rozdział III. Pomoc techniczna 3. Szkolenia i kursy WTO 3.

Planowanie i zarządzanie pomocą techniczną 3. Finansowanie pomocy technicznej 3. Ocena działań WTO w zakresie pomocy technicznej 3. Podsumowanie Rozdział IV. Drukuj sylabus. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania. Nie jesteś zalogowany zaloguj się. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Problematyka przedmiotu koncentruje się na następujących zagadnieniach: 1. Międzynarodowy system handlowy- pojęcie 2.

Narzędzia polityki handlowej 3.