Uncategorized

Międzynarodowa polityka systemu handlowego

The actions of international organizations were studied and legislative acts and other documents issued by them were analysed. All information and research results were syn- thesized and numerous detailed findings provided. The overall conclusion is that still much has to be done to establish a system of rules conducive to long-standing CBEC growth, which requires much further research and is very complicated as it requires not only introducing free trade rules in traditional meaning but also providing open and safe use of ICT.

Aaronson S. Agrawal D. Bhagwati J. Bieron B. Chander A. Data Localization vs.

Polityka Bidena wobec Chin: perspektywy dialogu transatlantyckiego

Chen J. Deese D. Chamber of Commerce, Brussels. Erixon F. Greenwald G. Manyika J. The new era of global flows, McKinsey, Global Institute. Rozumienie potrzeby racjonalnego gospodarowania w środowisku geograficznym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz konieczności rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Przyjmowanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej. Kształtowanie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem, regionem oraz krajem ojczystym.

Kształtowanie postawy zrozumienia i szacunku dla tradycji, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych Polski, własnego regionu i społeczności lokalnej oraz dla ludzi innych kultur i tradycji. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postaw solidarności, szacunku i empatii wobec Polaków oraz przedstawicieli innych narodów i społeczności. Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja.

Wyszukiwarka

Ziemia we Wszechświecie: Ziemia jako planeta, następstwa ruchów Ziemi, ciała niebieskie, Układ Słoneczny, budowa Wszechświata. Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego i opadów, ogólna cyrkulacja atmosferyczna, mapa synoptyczna, strefy klimatyczne i typy klimatów. Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce.

Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały. Pedosfera i biosfera: procesy glebotwórcze, typy gleb, strefowość i piętrowość gleb oraz roślinności.

Ekonomia międzynarodowa

Podział polityczny i zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego świata: mapa podziału politycznego, system kolonialny i jego rozpad, procesy integracyjne i dezintegracyjne na świecie, konflikty zbrojne i terroryzm, podstawowe wskaźniki rozwoju. Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze: rozmieszczenie i liczba ludności, przemiany demograficzne, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne, kręgi kulturowe, sieć osadnicza, procesy urbanizacji, rozwój obszarów wiejskich.

Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej: rola poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym, procesy globalizacji, współpraca międzynarodowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo: czynniki rozwoju rolnictwa, struktura użytków rolnych, obszary upraw i chów zwierząt, zrównoważona gospodarka leśna, rybactwo morskie i śródlądowe, akwakultura. Przemysł: czynniki lokalizacji, przemysł tradycyjny i zaawansowanych technologii, deindustrializacja i reindustrializacja, struktura produkcji energii i bilans energetyczny, zmiany wykorzystania poszczególnych źródeł energii, dylematy rozwoju energetyki jądrowej.

SYSTEM FINANSOWY przestaje działać. WIRTUALNE WALUTY szybciej niż planowano. Wolność w Remoncie #92

Usługi: zróżnicowanie sektora usług, rola usług komunikacyjnych, edukacyjnych, finansowych i turystycznych oraz wymiany towarowej w rozwoju społeczno-gospodarczym, rodzaje transportu, atrakcyjność regionów turystycznych świata. Człowiek a środowisko geograficzne — konflikty interesów: wpływ działalności człowieka na atmosferę na przykładzie smogu, inwestycji hydrologicznych na środowisko geograficzne, rolnictwa, górnictwa i turystyki na środowisko geograficzne, transportu na warunki życia i degradację środowiska przyrodniczego, zagospodarowania miast i wsi na krajobraz kulturowy, konflikt interesów człowiek — środowisko, procesy rewitalizacji i działania proekologiczne.

Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski: podział na regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna i zasoby surowcowe, ukształtowanie powierzchni, sieć wodna, warunki klimatyczne, formy ochrony przyrody, stan środowiska przyrodniczego. Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna. Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski: środowisko przyrodnicze, wykorzystanie gospodarcze.

Cele kształcenia — wymagania ogólne dla zakresu rozszerzonego obejmują również wymienione wyżej cele dla zakresu podstawowego.

Międzynarodowa polityka handlowa studia - specjalność / ścieżka kształcenia

Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi. Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Identyfikowanie sieci powiązań przyrodniczych, społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych w przestrzeni geograficznej. Zaznajomienie z geoinformacyjnymi narzędziami analizy danych geograficznych. Rozumienie możliwości wykorzystania technologii geoinformacyjnych w poznawaniu świata i identyfikowaniu złożonych problemów środowiska geograficznego 0.

Integrowanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej i humanistycznej.


  1. MSG ĆWICZENIA 5. Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa;
  2. Polityka handlowa UE w dobie zglobalizowanej gospodarki | Europarlament .
  3. Systemy zarządzania - PKN ORLEN.
  4. Międzynarodowy system handlowy WTO?
  5. Polityka handlowa.
  6. Menu główne.
  7. System handlowy CRD..

Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, opracowanie i prezentacja wyników, analizowanie pozyskanych danych oraz formułowanie wniosków na ich podstawie. Analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów geograficznych oraz zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.

Program studiów I stopnia

Wykonywanie podstawowych map z wykorzystaniem narzędzi GIS. Formułowanie twierdzeń o prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz wzajemnych zależności w systemie przyroda — człowiek — gospodarka. Stawianie pytań, formułowanie i weryfikacja hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska geograficznego. Kształtowanie umiejętności wieloaspektowego postrzegania przestrzeni i wyobraźni przestrzennej. Waloryzowanie zjawisk i procesów przyrodniczych oraz wartościowanie zachowań i działalności człowieka w środowisku geograficznym.

Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w analizie i ocenie przemian przestrzeni geograficznej.

Przegląd wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej - konsultacje publiczne

Prognozowanie przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym i społeczno- -gospodarczym. Wykorzystanie narzędzi GIS w analizie i prezentacji danych przestrzennych. Analizowanie zjawisk i współzależności zachodzących w środowisku geograficznym z wykorzystaniem różnych map ogólnogeograficznych i tematycznych. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

Kształtowanie przekonania o użyteczności edukacji geograficznej dla osobistego rozwoju człowieka oraz aktywności społecznej. Rozumienie pozautylitarnych wartości elementów środowiska geograficznego i krajobrazów. Zobacz politykę cookies. Koronawirus: szczepienia i ważne informacje.

Przegląd wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej - konsultacje publiczne W ramach działań zmierzających do odbudowy po kryzysie związanym z pandemią Covid Komisja Europejska rozpoczęła przegląd unijnej polityki handlowej. Głównymi celami prowadzonej rewizji w tym zakresie są: Budowa prężnej i zrównoważonej gospodarki UE po pandemii. Reforma Światowej Organizacji Handlu.

Tworzenie globalnych możliwości handlowych dla przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalizacja wkładu polityki handlowej w rozwiązywanie kluczowych problemów globalnych, takich jak zmiana klimatu, zrównoważony rozwój lub transformacja cyfrowa.