Uncategorized

Opodatkowanie forex

Zdaniem podatniczki w przypadku zawarcia umowy o prowadzeniu rachunku walutowego z zagranicznym brokerem i dokonywania za jego pośrednictwem ww. Według podatniczki dla potrzeb rocznego rozliczenia podatkowego należy dokonać przeliczenia dochodu wyrażonego w walutach obcych na złote po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia roku podatkowego. We wniosku wnioskodawczyni sformułowała stanowisko, zgodnie z którym takie wydatki, udokumentowane fakturami wystawionymi za korzystanie z łącza internetowego opłaty są wnoszone w formie miesięcznego abonamentu stanowią koszt uzyskania przychodu z ww.

W art. Nr 14, poz.

Opodatkowanie transakcji na rynku FOREX |

Zgodnie z tym przepisem są to prawa, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe, a zatem należy uznać, że pojęcie pochodne instrumenty finansowe obejmuje swoim zakresem również instrumenty równoważne dla kontraktów terminowych takie jak transakcje polegające na wymianie waluty na inną po kursie ustalonym w momencie transakcji dokonywane na międzynarodowym rynku walutowym FOREX.

Zgodnie z art.

Na podstawie art. W świetle art. Ponadto podatnik, na którym w Polsce ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy osiągający dochody z pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, łączy te dochody i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą art.

About author

Jeżeli podatnik osiąga takie dochody wyłącznie za granicą, to zgodnie z art. Dochody kapitałowe wymienione w art. Zgodnie bowiem z art. Zgromadzenie tych danych powinno następować w oparciu o informacje roczne sporządzane i wysyłane podatnikowi przez podmioty, za pośrednictwem których uzyskuje on te dochody. Obowiązek sporządzania takich informacji został przewidziany w art.

Czy można uniknąć podatku Belki?

Jednak w sytuacji, w której zagraniczny podmiot oferujący dostęp do rynku FOREX nie prześle takiej informacji, z uwagi na brak obowiązku w tym zakresie, nie oznacza to, że jej nieotrzymanie zwalnia podatnika od obowiązku złożenia zeznania rocznego. WÂ takim przypadku powinien on rozliczyć się na podstawie posiadanych przez niego dokumentów dotyczących osiągniętego w roku podatkowym przychodu i poniesionych tytułem ich uzyskania kosztów.

A zatem elektroniczny zapis historii rachunku walutowego, jeśli zawiera dane pozwalające na określenie wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania może być w opisanym przypadku uznany za wystarczający do udokumentowania zawieranych na rynku FOREX transakcji. Tym samym tut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski art. Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów, to na podstawie art. Stosownie do art. Z analizy tych przepisów wynika, że przeliczenie na złotówki powinno nastąpić po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego, z uwzględnieniem kursu właściwego dla dnia poniesienia kosztów lub uzyskania przychodu.


 1. Podatek od zysków kapitałowych | TA.
 2. Forex a podatki - jak się poprawnie rozliczać? | Rankingi .
 3. Forex w polsce podatki?

A zatem stanowisko wyrażone przez wnioskodawczynię w części wniosku dotyczącej przeliczenia na złotówki zysków i strat poniesionych na rynku FOREX jest nieprawidłowe. Â 23 ustawy. O możliwości zakwalifikowania wydatków do kategorii kosztów uzyskania przychodów decydują łącznie dwie przesłanki: - wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu i dotyczyć określonego źródła przychodu, - wydatek nie może się znajdować w grupie wydatków wyłączonych z kosztów na mocy art.

Istotną przesłanką zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu jest więc istnienie związku przyczynowo - skutkowego między tymi wydatkami a osiągniętym przychodem. W przypadku ponoszenia wydatków na korzystanie z łącza internetowego w celu zawierania za jego pośrednictwem transakcji na rynku FOREX a także w związku z koniecznością dostępu do notowań czy serwisów informacyjnych można uznać, że mają one wpływ na uzyskanie przychodu z kapitałów pieniężnych, jednakże faktura dotycząca miesięcznych opłat abonamentowych za korzystanie z łącza internetowego nie dokumentuje w sposób przekonywujący, że internet jest wykorzystywany wyłącznie przez podatnika i tylko dla potrzeb związanych z inwestowaniem na rynku FOREX.

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów, handel walutami jest źródłem tzw. Podobnie kwalifikowany będzie obrót pochodnymi instrumentami finansowymi np. Zgodnie z artykułem 30b ust.

Opodatkowanie dochodów z rynku forex

Podatek należny fiskusowi oblicza się z uwzględnieniem dochodu, czyli różnicy między przychodami gracza i kosztami handlu na rynku FOREX. Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku płacenia miesięcznych lub kwartalnych zaliczek przez osobę trudniącą się handlem walutami. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której trader foreksowy założył działalność gospodarczą i uwzględnił handel walutami poprzez podanie odpowiedniego kodu PKD np. Taka sytuacja jest związana z większą liczbą potrzebnych formalności oraz wspomnianą koniecznością opłacania zaliczek na PIT.

Krajowy fiskus raczej nie zmusza traderów forexowych do zakładania działalności gospodarczej.


 • Rachunek różnicy forex.?
 • Czytaj także.
 • Jak rozliczyć dochody uzyskane na rynku FOREX? /pochodne instrumenty finansowe - .
 • Jeżeli wspomniane osoby będą rzetelnie opłacać podatek i składać roczny formularz PIT — 38, to urząd skarbowy nie powinien mieć obiekcji do wybranej formy rozliczeń. W tym kontekście warto podkreślić, że deklarację PIT — 38, w której są uwzględniane m. Koniec kwietnia jest również terminem zapłaty łącznego podatku od zysków z wymiany. Jeżeli podatek będzie spory, to wcześniej trzeba sobie zgromadzić odpowiednie rezerwy finansowe. Wyjątek dotyczy osób, które handlują walutami w ramach działalności gospodarczej.


  1. Cele opodatkowania;
  2. ogólnokrajowe stawki forex..
  3. Praca w Polsce. Oto, ile zarabia się w administracji.

  Pozostali gracze forexowi muszą tylko złożyć roczny formularz PIT — 38 i opłacić należny podatek do końca kwietnia następnego roku podatkowego. Trudno ukryć, że klienci brokerów zarejestrowanych na terenie Polski, znajdują się w lepszej sytuacji podatkowej. Takie osoby otrzymają bowiem wygodne podsumowanie przychodów i kosztów na corocznym formularzu PIT — 8C.

  Rozliczenie straty dotyczy tylko przychodów z tego samego źródła.