Uncategorized

Gex Generator w wersji 6.1

Z tych powodów statyczny HTML staje się wyznacznikiem amatorszczyzny lub rygo- rów ideologicznych. Kilka technologii radzi sobie z tymi ograniczeniami. Należą do nich JavaScript, Casca- ding Style Sheet i aplety Java na końcówkach klienta oraz skrypty i połączenie z bazą danych po stronie serwera.

Poświęć trochę czasu na zrozumienie, jaki zestaw funkcji każda z nich zawiera i która może przydać się przy tworzeniu twojej witryny. Podstawowe pytanie, które powinie- neś sobie zadać przy tworzeniu konkretnego zadania, to: gdzie następuje przetwarzanie, na kliencie czy na serwerze. Technologie wykonywane po stronie klienta Najwięcej rozszerzeń HTML wykorzystuje się po stronie klienta.

Obsługa tych technologii może być wbudowana w przeglądarkę zadania wykonywane przez te technologie opisane są w tabeli 2. Cascading Style Sheet, Formatowanie stron: Nakładanie, różne kolory Dynamie HTML kontrolowanie rozmiaru, koloru, i rozmiar, czcionki, warstwy położenia, układu, czasu pojawienia się elementów Skrypty wykonywane na kliencie Obsługa zdarzeń: kontrola Połączenia, które zmieniają kolor JavaScript, VBScript skutków definiowanych zdarzeń po najechaniu na nie myszą, kalkulator kredytowy Aplety Java Dostarczanie małych oddzielnych Obracające się logo, krzyżówka, aplikacji puzzle.

Rysunek 2. Termin ten jest używany do opisu funkcji klienta i serwera. W przypadku klienta mogą to być prezentacje multimedialne, przewijające się nagłówki, automatycznie uaktualniające się strony lub elementy, które pojawiają się i znikają. Dla serwera termin ten oznacza, że zawartość stron jest tworzona na bieżąco. Jak można zauważyć w źródłach, w przykładzie tym dodano arkusze stylów i skrypty wykonywane na kliencie oraz nieco bardziej skomplikowany kod HTML. Niestety, najlepszą cechą technologii działających po stronie klienta jest również naj- gorszą: są one całkowicie zależne od przeglądarki.


 • Cena 1 LOT w Forex.
 • najlepsze binarne strategie handlowe.
 • Ceneo - porównanie cen, sklepy, perfumy, agd, rtv, komputery.
 • .
 • Double Bollinger Bands Skalping;
 • Fabryka Food System Trading Symphony.
 • Full text of "Gambler Magzine (March )".

Istnieją spore różnice w możliwo- ściach przeglądarek, a nawet pomiędzy różnymi wersjami tej samej przeglądarki. Można, niestety, skonfigurować przeglądarkę w sposób sprawiający kło- poty: niektórzy wyłączają JavaScript ze względów bezpieczeństwa, co powoduje nie- możność obejrzenia stron, które używają JavaScript do nawigacji umyślnie zrobiliśmy to w przykładzie powyżej. Nie ulepsza się też przeglądarek z powodu kosztów lub kłopotów technicznych. Doświad- czeni projektanci WWW powinni również pomyśleć o przeglądarkach tekstowych, do- stępności i globalnym zasięgu.

Nieprzypadkowo duże witryny, o masowej oglądalności, starają się trafić do możliwie dużej widowni. Chociaż Yahoo! Opór użyt- kowników przed uaktualnieniem jest przekleństwem projektantów rozwiązań wykorzy- stujących technologie klienckie. Ironicznie można podsumować to w sposób następujący: po pięciu latach gwałtownego rozwoju Sieci jedyną rzeczą, której projektant może być pewien jest fakt, że klient na ekranie monitora zobaczy czysty tekstowy HTML lub raczej podzbiór HTML, który jest powszechnie obsługiwany i przetrwał próbę czasu.

Jak sugeruje nazwa, są to małe aplikacje, które są przesyłane przez Internet. Jednak za- miast współdziałać bezpośrednio z systemem operacyjnym, jak aplikacje napisane w innych językach programowania, aplety Java działają na war- stwie pośredniczącej, zwanej maszyną wirtualną Javy JVM. Maszyna wirtu- alna może być rozumiana jako system operacyjny działający na prawdziwym systemie operacyjnym maszyny. Najnowsze przeglądarki posiadają maszynę wirtualną Javy, ale także można ściągnąć ją oddzielnie.

Taki podział zadań pozwala apletom używać możliwości przeglądarki bez ograniczania przez jej relatywnie ubogi zakres funkcji. Technologie klienckie nie potrafią zrobić niczego, co wymaga podłączenia do bazowe- go serwera. JavaScript nie może utworzyć indywidualnych list rozwijalnych na podsta- wie danych użytkownika, zapisanych w bazie danych — gdy wymagana jest zmiana w liście, programista musi zrobić to ręcznie istnieje wersja JavaScript do wykonywania na serwerze, ale nie jest zbyt rozpowszechniona. Jest to nisza, którą mogą wypełnić skrypty wykonywane na serwerze.

Podsumowując: cokolwiek, co można zrobić z wyglądem lub zdarzeniami, dzieje się w komputerze klienta. Skrypty wykonywane na serwerze Rysunek 2. Skrypty wykonywane na komputerze klienta stanowią powabną, przyciągającą wzrok część programowania dla WWW. W przeciwieństwie do nich skrypty dla serwera są niewidoczne dla użytkownika. Najczęstszym przykładem interakcji klienta z serwerem są formularze i listy rozwijalne, które są dynamicznie tworzone przez serwer. Skrypty dla serwera składają się z dwóch głównych elementów: języka skryptowego i ma- szyny skryptowej która może, ale nie musi być wbudowana w serwer WWW.

Maszyna skryptowa analizuje i interpretuje strony zapisane w znanym jej języku. Często obie części są stworzone przez tę samą firmę lub zespół i mogą być używane tylko razem. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Java Server Pages są napisane w zwykłym języku programowania, a nie w specjalnym języku skryptowym. Stworzono kilka maszyn skryptowych wykorzystujących ten język, np. PHP jest również dwuczęściową technologią skryptową, ponieważ maszyna skryptowa Zend jest oddzielona od języka programowania.

Strona tworzona jest na bieżąco na podstawie bazy danych i źródła interpretowanego przez serwer, wynik jest przesyłany do klienta. W przykładzie poniżej załączyliśmy również odwołania do bazy danych nie zajmowaliśmy się nimi do tej pory i pozostawiliśmy dołączane pliki, po- nieważ zadaniem tego przykładu jest przedstawienie wyniku działania PHP, a nie goto- wego kodu. Pomogli rozkręcić przemysł komputerów osobistych przy pomocy ich stylowych, p r z y j a z n y c h komputerów.

PHP4 - Biblia (PL)

Przedstawiona strona nie imponuje w porównaniu ze stroną pokazaną na początku roz- działu, jeżeli patrzymy na źródło. Jednak nadając jednej zmiennej inną wartość spowo- dujemy, że dowolna liczba niezależnych stron będzie wyglądać inaczej. Weźmy za przykład stronę z książkami autorów o innym, niż podano, nazwisku. Jeżeli dodamy do bazy danych zapisy o książkach na temat innych firm, niż te które znajdują się w przy- kładach, lista zostanie automatycznie zaktualizowana.

Jak można się zorientować z podanych przykładów, nie ma możliwości obejrzeć skryp- tów dla serwera z końcówki klienta. Tworzenie strony jest realizowane przed wysłaniem jej do klienta.

Special Edition II

Oznacza to, że nie możesz powiedzieć, jakiego użyto języka skryptowego, chyba że ist- nieje taka informacja w nagłówku. Współpraca pomiędzy tymi dwoma programami zostanie opisana w drugiej części tej książki. Do czego są dobre skrypty serwera Klient dobrze wygląda, ale serwer świetnie pracuje.


 • Recommended Posts.
 • Cytibank Malaysia Forex kursy wymiany.
 • GameMaker Studio Polska - GMCLAN.
 • PHP4 - Biblia (PL).
 • PERŁY DOLINY POPRADU - Strategia rozwoju.
 • pęknięcie symulatora forex..
 • ;

Skrypty dla serwera są atrakcyjne z powodu dużej użyteczności. Większość użytkowników WWW często korzysta z wy- ników działania skryptów serwera. Dwa bilety do raju Wiele czynności można zrealizować używając skryptów dla klienta lub dla serwera. Na przykład wysyłanie poczty elektronicznej: używając skryptów klienta gdy użytkownik kliknie łącze MAILTO otwieramy program pocztowy zainstalowany na kliencie, uzupełniając odpowiednio pole adresu.

Jeżeli chcemy użyć skryptów dla serwera, tworzymy formatkę, którą formatujemy jako e-mail i wysyłamy przez serwer SMTP. Można wybrać jedno z tych po- dejść, aby skontrolować poprawność formatki, tworzenie list rozwijalnych i obliczeń matematycznych. Czasami występują nieznaczne, jednak ważne różnice przy realizacji zadania listy tworzone przez serwer mogą być tworzo- ne dynamicznie.

Jak wybrać właściwe rozwiązanie? Skrypty wykonywane na serwerze są zwy- kle nieco wolniejsze z powodu dodatkowych transmisji, jednak możliwości przeglądarki klienta ich nie ograniczają dlatego zabiera konserwacja mniej czasu. To dobre rozwiązanie dla witryn o masowej oglądalności lub witryn edukacyjnych. Jeżeli jesteś pewien, że użytkownicy mają najnowsze przeglą- darki i dużą przepustowość łącza, możesz śmiało stosować skrypty i grafikę. Metoda ta będzie opisana w dalszej części książki. Istnieje jedna dziedzina zastosowań, w której serwer nie potrafi pomóc: trójwymiarowe gry zręcznościowe.

Im krótszy wymagany czas odpowiedzi, tym mniej użyteczny jest do tego PHP. W chwili obecnej Sieć jest zbyt powolna na takie zastosowania jednak pionierzy szerokiego pasma starają się to zmienić. Wystarczy tej retoryki! Masz teraz jasny opis różnic pomiędzy technologiami dla ser- wera i dla klienta, więc należy je zastosować w praktyce.

Pokażemy teraz, jak zainsta- lować i skonfigurować PHP możesz też znaleźć kogoś, kto zrobi to za ciebie Programowanie a pisanie skryptów Różnica pomiędzy programowaniem a pisaniem skryptów coraz bardziej się rozmywa. PHP używa większości podstawowych struktur stosowanych w in- nych językach programowania. Niektóre w pełni interpretowane języki wbudo- wywane w HTML, jak na przykład ASP, nadal są uważane za języki skryptowe, natomiast języki dostarczające osobnych plików binarnych — jako przykład klasycznego programowania.

Zmiana ta, wraz z oszałamiającą pręd- kością działania, przesuwa PHP do tej samej klasy w której mieści się Perl. Podsumowanie Aby wiedzieć, jakie zadania można wykonać za pomocą PHP lub innego języka skryptowego serwera , musisz dokładnie poznać granicę pomiędzy pracą na serwerze i na komputerze klienta. Skrypty wykonywane na kliencie pozwalają na atrakcyjną oprawę strony i działają szybko, ale wszystkie rozszerzenia, wykraczające poza podstawowy kod HTML, zależą od rodzaju przeglądarki.

Welcome to Scribd!

Jeżeli statyczne skrypty po stronie klienta nie są tworzone na podstawie stale zmieniającej się składnicy danych, ich utrzymanie i zmiana wymagają czasu. Programowanie w językach skryptowych wykonywanych na serwerze, takich jak PHP, pozwala na podłączenie serwerów baz danych i innych serwerów usługowych do stron WWW. Architektura PHP 4 różni się znacznie od konstrukcji innych narzędzi do programowa- nia na serwerze, a nawet od PHP 3. Jest on dynamicznie kompilowany, co znacznie przyspiesza jego pracę. W PHP 4 odseparowano maszynę skryptową Zend od języka skryptowego.

W tym rozdziale przedyskutujemy wady i zalety różnych możliwości dostępu do serwe- ra WWW: dzierżawę, własny serwer lub możliwości pośrednie. Następnie przedstawi- my szczegółowe wytyczne instalowania PHP. Na koniec kilka porad w sprawie wyboru narzędzia programowania dla PHP. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz przygoto- wany do napisania pierwszego skryptu. Dzierżawa lub własny serwer Pierwszą ważną decyzją, jaką musisz podjąć, jest wybór, gdzie będzie znajdować się twoja witryna wykorzystująca WWW: w twoim komputerze, czy u dostawcy Internetu.

Jeżeli tę decyzję masz już za sobą, możesz przejść od razu do części o instalowaniu PHP. Wariant z dostawcą Internetu Uruchamianie witryn w komputerach dostawców Internetu staje się coraz bardziej popularne wśród firm udostępniających witryny WWW. Poniżej przedstawimy wady i zalety takiego wyjścia.

Zalety Dzierżawa serwera ma wiele zalet. Hakerzy, brak prądu czy pogięte taśmy backupu nie są już twoim zmartwieniem. To pracownik dostawcy usług internetowych dostaje informację, że coś złego dzieje się z t woj ą witryną, i musi się zająć kłopotem. Dzierżawa serwera jest w wielu przypadkach bardzo korzystna finansowo. Większość jest związana z kontrolą. Jeżeli korzystasz z usług dostawcy, jesteś gościem i musisz dostosować się do jego zasad mimo, że płacisz i wymagasz.

PHP działa lepiej jako moduł, jest wtedy wbudowany w serwer, a nie jest osob- nym procesem.

Uploaded by

Prawie wszyscy wolą uruchamiać PHP jako moduł, jednak dostawcy niekiedy uruchamiają go jako CGI, ponieważ wtedy łatwiej nim bezpiecznie admini- strować. Są oczywiście dostawcy oferujący PHP działający jako moduł serwera, ale są to zwykle mniejsze firmy oferujące niższą przepustowość łącza. Istnieje jeszcze kilka innych sytuacji, w których oczekiwania użytkowników pozostają w konflikcie z wygo- dą dzierżawy serwera. Zwykle sprawdza się zasada: im mniej wyszukane żądania, tym bardziej możliwe i od- powiednie jest wydzierżawienie serwera. Najgorsze jest jednak to, że na ten sam serwer wpycha się coraz więcej witryn, czy tego chcesz, czy nie.

Istnieje kilka czynników, które mogą spowodować duże kłopoty w znalezieniu odpo- wiedniego dostawcy. Rozdział 3.